Odoo MRP

Khám phá cách mà bạn có thể tích hợp MRP, PLM, Chất lượng, Bảo trì trong một ứng dụng duy nhất để tối đa hoá hiệu quả của các hoạt động sản xuất. RRocj thêm về các tính năng tại: https://www.odoo.com/page/manufacturing-features Khám phá tính năng MRP của Odoo: https://www.odoo.com/page/manufacturing

Chia sẻ: